Quý vị thân mến, người xưa dạy rằng: “Người đang làm, Thần đang nhìn”. Nhắc tới chuyện Thần tiên có lẽ nhiều người sẽ cho rằng đó là điều mê tín, bởi lẽ người nhìn không thấy, khoa học cũng không chứng minh được. Họa chăng có điều gì khoa học chứng minh được, thì liền quy về khoa học, không thuộc duy tâm. Cho dù như thế nào, thì một số người vẫn luôn tìm đủ mọi cách để bài xích sự tồn tại của Thần. Cũng có người bán tín, bán nghi – nửa tín thần và nửa theo khoa học hiện đại. Quý vị có tin hay là không? Khánh Linh vẫn tôn trọng ý kiến riêng của quý vị. Nhưng bất luận thế nào, vẫn có nhiều câu chuyện được ghi chép lại trong sử sách chứng minh sự tồn tại của Thần linh, và sau đây là một câu chuyện như vậy, kính mời quý vị cùng đón nghe.