Phật Pháp và khoa học: Khoa học chứng minh trí tuệ siêu phàm của Giác Giả