Thiên cổ anh hùng – Tào Tháo (Kỳ 2): Chấn chỉnh kỷ cương, diệt trừ tà đạo